ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း တပ်ႉ 371 ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.06.2012 ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဝုၼ်းၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးယွတ်ႈမိူင်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ AP, DVP, Sky Net ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁွတ်ႈ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဝုၼ်းၶိူဝ်း လူဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢၼ်လႆႈၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသိမ်းလႆႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ ယိင်းလၢဝ် လၢႆးငၢၼ်း။