ယွၼ်ႉပၵ်းပိူင်တိယႃႈမဝ်းၵမ် ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵႃႉၶၢႆလိူင်ႇၽႄႈၼမ်

ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပၵ်းပိူင်တိၺွပ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်သွင်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၽွၼ်းလီသေ တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵၼ်လႆႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈႁႅင်းလိူဝ်။ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈ ၸူးမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်း ၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပေႃးၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တိလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ(30)မဵတ်ႉ ၼႆၵူၺ်းတေႉ ၽၢႆႇၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇသေ ၵႃႉၶၢႆၸူးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်လွၵ်းၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉသေ မီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇငၢႆႈငႅမ်ႈ ၵႃႉၶၢႆဝႆႉတင်းၼမ်”ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမႃႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးၸူးမိူင်းတႆးသေ ဢဝ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၵ်းပိူင်ၵုမ်းထိင်းယႃႈမဝ်းၵမ်သွင်မိူင်း တေငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ-28 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-30 လိူၼ် October.20014 ၼႆႉ ၸုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေၶဝ်ႈဢုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီး ပျႄးလိတ်ႉသ် (Kandawgyi Palace Hotel) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၼ်ႁႃလူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၼႆ ပဵၼ်ၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်း(12)ယဝ်ႉလႄႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈပီႊ 2001 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သွင်မိူင်း လႆႈဢုပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် သွင်မိူင်းပႆႇၶိုပ်ႈၼႃႈ တိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႉသင်ႉသင်ၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

http://www.taifreedom.com/shan/index.php/joomla/rave-blog/942-2014-10-27-04-42-58