တူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 26.06.2012 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ၊ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၸႄႈမိူင်း တင်ႈတႄႇယၢမ်း 08:00 မူင်း (ယၢမ်းၸိုင်ႈတႆး) သေ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၵၼ် တူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ 3 တီႈၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်း သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယိုၼ်ႈပၼ် လႄႈ ၸႅၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ပပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇယဝ်ႉ။

ၶပ်ႉမၢႆ လၢႆးၵၢၼ် ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ 2 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႆႈတႄႇ ပိုတ်ႇပၢင်ယၢမ်း 08:00 မူင်းသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၵေႃႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်၊ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶဝ် ဢိၵ်ႇပႃး တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်၊ ၽၢႆႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇပၼ် ႁူင်းၼႄ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်။

ထိုင်မႃးယၢမ်း 10:00 မူင်း လႆႈၵႂႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွင်ႈတီႈ ဢဝေယႃ ၵုင်းသႃႇယႃႇ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)၊ တီႈၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်း ဢူးဝိၼ်းထုၼ်း လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တိၺွပ်း ၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽၢႆႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈသေ ဢဝ်မႃးၽဝ် ၼႂ်းပၢင် ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 42 မဵဝ်း ဢၼ်ပႃးတင်း ယႃႈၾိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ်၊ ယႃႈမႃႈ၊ ယႃႈဢၢႆးသ်၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၼမ်ႉယႃ သၢၼ်ၶႄးမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း (လၢမ်းၶၢတ်ႈ) မွၵ်ႈ 69,99 လၢၼ်ႉပျႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ၼႂ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ UNODC ၶဝ်လႄႈ ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး သေၵေႃႉ။

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ လၢႆလၢႆတီႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တိၺွပ်း ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈတီႈ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသေ တီႈပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ AP, DVB, 7Day, ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆသိုဝ်ႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႆယဝ်ႉ။