ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/06/2012 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈယၢမ်း 12:00 မူင်း၊ မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သီႇရီႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း/ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1177 ၵေႃႉ။
ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ လွင်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သပ်းလႅင်း လွၵ်းတွၼ်ႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီး၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် မူၺ်ႉမွတ်ႇႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆး။

ၸဝ်ႈဝၼ်းလီ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူဢၢၼ်ႇၼႄ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လိၵ်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူး ဢၼ်ပဵၼ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၽီႉၵျိတ်ႇ ၵုၼ်းလဝၼိတ်ႉယ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလၢတ်ႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽႃႇသႃႇထႆး၊ ၶူႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၶူး ဢုၵ်ႉတမ လႆႈပၼ် ဢေႃးဝႃႇတတီႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသီႇရီႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉလွင်ႈ ၽေးၶဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လွင်ႈဝႃႈ ယႃႈမၼ်းပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈမေႃသင်ႇသွၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃး ဝႄႈလွတ်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉသေ ပၢင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းယၢမ်း 13:30 မူင်း။

http://taifreedom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2012-06-27-11-20-40&catid=44:drugs&Itemid=84