ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၼႂ်းလုမ်းၾႃႉမီးဝႆႉ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26.6.2015 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးပေႃႇလသီႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႇမၢႆ(2) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ 

  ၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ သို်ၵ်းႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 3875 ၵေႃႉသေ လႆႈတႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သို်ၵ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇဝႃႈ “ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေႁူႉၸွမ်း လႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢၢင်းၵိတ်ႉ ဢဝ်မႃးၽေႈမိူင်းၶေႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းသို်ၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ200 ပီႊၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း ၵိုတ်းဝႆႉယူႇမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႇတၢမ်ႇတူၵ်းသုမ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမႃး ယွၼ်ႉမၼ်း၊ 2. ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုပ်ႇလိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ 3.သို်ၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းတေႃႇသူႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး၊ ၵွပ်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ RCSS ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မႃးပူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃး ၼႄမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း ၵၢင်းယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မူတ်းသႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပေႃးႁူႉႁၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။ 

 ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်ႁူႉ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးတေႉတေႉ၊ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇမၵ်းမၼ်ႈမႃးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တေႃႇထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2012 လႆႈမႃးၵိုတ်းယိုဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵုမ်းၵမ်ပေႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 2.တိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵူၼ်းသူႇ၊ သမ်း၊ ၵႃႉယႃႈ ၸိိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလၢႆၽၢႆႇၸွႆႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ထိုင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တိုၼ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် မီးတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်မိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူဢၢၼ်ႇၼႄၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ လူဢၢၼ်ႇၼႄၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ (3)ၽႃႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ 

 ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်းသိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆ RCSS/SSA လၢႆလၢႆၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူၼ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ 701 လႆႈၽဝ်ယႃႈမ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ 379 သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႃႈတီႈ369 ၵေႃႈသွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇ ၵေႃႇတင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်ႈပီႊ 1999 လိူၼ် October 2ဝၼ်း၊ လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး၊ထႆး ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2012 လိူၼ် June 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ႁူင်ႉၶမ်း ဢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီႊ2011 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်း လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။ 


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

http://www.taifreedom.com/shan/index.php/joomla/rave-blog/1448-2015-06-26-15-18-43