ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 11/12/2012, ပၢင်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။

ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ့် မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ယဝ့်တူဝ်ႈမႃး လႄႈၶိုၼ်းသင်ႇလူပ်းလိုၼ်း ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းယဝ့်တူဝ်ႈမႃး မီးၽွၼ်းလီ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

လင်ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ့် မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်လႄႈ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ့် ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်ၽဵင်းမႂ်ႇ (ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ) ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ “မႃးႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈ” ၼႆၼၼ့် ႁွင့်ပိုတ်ႇပၢင်ဝူင်းႁႆႇတိုင်ႈ မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်တေႃႇပေႃး ယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇ။

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 1042

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇမီးဝႆ့ ပေႃႇလၸီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈတေႁူမ်ႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13/11/2012 ၼႆ့ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မီးဝႆႉ 10 ၽႃႇသႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆ့ပႃး လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ၊ လၢႆးတိုတ်းယႃႈပၼ် ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈလႄႈၵၢၼ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 19/05/2012 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇပဵၼ်ဝႆ့ ၶေႃႈထီႉ 1 ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 12 ၶေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉ ၸေႈမိူင်းတႆးမႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵႂႃႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27-28/10/2012 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး UNODC လႄႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယူႇ 9 ၶေႃႈ။ ၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶေႃႈထီႉ 1 ထိုင် 8 လႆႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈထီႉ 9 ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႃႈတီႈၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ။ တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ တိုၵ်ႉတေတၢင်ႇ ထိုင်ၽၢႆႇၼိူဝ်ယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်း လူင်းၵၼ်လႆႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶေႃႈထီႉ 9 ၼၼ်ႉလႆႈပေႃးၼႆၸိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး UNODC လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ တေမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်း တၢင်တူၼ်ႈယႃႈၼင်ႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 1120