ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 11/12/2012, ပၢင်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။

ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ့် မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ယဝ့်တူဝ်ႈမႃး လႄႈၶိုၼ်းသင်ႇလူပ်းလိုၼ်း ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းယဝ့်တူဝ်ႈမႃး မီးၽွၼ်းလီ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

လင်ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ့် မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်လႄႈ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ့် ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်ၽဵင်းမႂ်ႇ (ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ) ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ “မႃးႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈ” ၼႆၼၼ့် ႁွင့်ပိုတ်ႇပၢင်ဝူင်းႁႆႇတိုင်ႈ မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်တေႃႇပေႃး ယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇ။