ပလိၵ်ႉၽၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ

ပလိၵ်ႉၽၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁႃႈေၵႃႉေသ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ တီႈၸၢႆးေၵျႃႇဝုၼ်း ႁိမ်းတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (10.11.2013) ၶၢဝ်းယၢမ်း(4:15)မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႉၽၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် တီႈေၸႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁႃႈေၵႃႉ မိူဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးေၵျႃႇဝုၼ်း (တၵသ ပၢင်မၢဝ်း) ပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ တီႈေၸႈၼမ်ႉၶမ်း တီႉလႆႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း လႆႈယႃႈမႃႉ(10)ၵဵၼ် မီး(100)ထူင်ဢွၼ်ႇ မီး(20000)မဵတ်ႉ ေပႃးၼပ်ႉပဵၼ်တူဝ်ငိုၼ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်းႄၶႇ (110000)ယွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၸၢႆးေၵျႃႇဝုၼ်း ၽူႈပႃးယႃႈမႃႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ထူင် သုပ်းႁူဝ်ေသ ၵႂႃႇႄလႈ ေတပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈတွင်းၼႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ေတႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ (14.11.2013) ၼႆႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ဢမူႉၶဝ် မၼ်းပႆႇပိုတ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်မီး ၸၢႆးေၵျႃႇဝုၼ်း ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၶၢဝ်ႇမၼ်းေၵႃႈ တၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ် ယဵၼ်ဝိတ်းႁၢႆၸိပ်းဝႆႉ။

“ဝႃးလႃးေၵႃႈ ဢူးၸူဝ်ႈဢွင်ႇၶဝ် ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လပ်ႉ လၵ်ႉၵိၼ်ႁဵတ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ပႅတ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ” ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈေၼၼင်ႇၼႆ။

လွၵ်းလၢႆးၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ် လပ်ႉလပ်ႉၸိူင်ႉၼႆ တိုၼ်းပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈမူးယိတ်ႉၶဝ် ယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးတႃႇေသႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႆႉၵႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ မိူဝ်ႈလႂ် ေၵႃႈ ဢမ်ႇသူႈပိုတ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇငၢဝ်းသင် မင်ငိုၼ်းယဝ်ႉ ႁၢႆဝိတ်းယဵၼ်ၸိပ်းယဵၼ်ၸွႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈမူးယိတ်ႉၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈမၼ်းတီႈတႃႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈေတႃႇမူးယိတ်ႉၶဝ်ဝႃႈ “ၶမျႃးႄယႉသယႃၵႃႉၵျေၼႃႇတီႉႄတႇ” ၼႆေသ ၶဝ်ၸင်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ထူင်သုပ်းႁူဝ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ေၶႃႈမုၼ်း - တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

  • Written by
  • Hits: 867

ၼႂ်းပၢင်သူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇ(သၢင်ႇသီႈ) မူိင်းၼၢႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေတႄႇလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈၵူႈတီႈတီႈ

မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.10.2013 ယၢမ်းမွင်း 09း00 ေတႃႇ 13း30မူင်းၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇသၢင်သီႈ ႄတႇလူင်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ ် ၼႂ်းဢူိင်ႇ ၼမ်ႉေမႃႇသူမ်ႈတႃႇ(5) ဝၢၼ်ႈ မႃးၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမူိင်းလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ ။

ဢၼ်လူင်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီးၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႈတီႇသင်ႇသီႈလၢႆလၢႆၵူၺ်ႈ ၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းၸွမ်းၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ (1) ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူင်းၶဝ်ႈ (2) ၸုမ်း လဝၵ မူိင်းၼၢႆး (3) ၸုမ်းၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ (4) ၸုမ်းေယးမူိင်းၼၢႆး ။

ၼႂ်းပၢင်သူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၼႂ်းမူိင်းတႆး ဢွၵ်ႇၼမ်ေသပူိၼ်ႈ ၸုိဝ်ႈသဵင်မူိင်းႁဝ်းလႆႈလူႉယွၼ်ႉ။  ေပႃးထုိင်လူိၼ် (November ) 2013 ၶဝ်ေတႄတႇလူင်းၵၢၼ် တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ယႃႈၵႂႃႇၵူႈတီႈ၊ လွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်/ ၵူၼ်း ၶၢႆေၵႃႈေတတီႉၺွပ်း ဢဝ်လူိင်ႈ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမူိင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ ။ ၵူၺ်ႈၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လၢတ်ႈႄၼမႃးဝႃႈ ၶဝ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ႄလႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ။

  • Written by
  • Hits: 862

UWSA has released SSA soldiers

A high level officer from 727 brigade of the Shan State Army disclosed that SSA soldiers arrested by UWSA at Poong Far Poong Tong of Mongton township on 30 June 2012 had been handed back to the SSA authority and arrived at the base on 17 September 2012.

On 13 September 2012, a SSA delegation was sent to the Wa army stationing in Huay Aw of Mongton township and discussed with UWSA’s high level officers.

One of SSA’s high level officers in the delegation said, “The reasons SSA soldiers were arrested by the Wa are 1. SSA soldiers were encroaching on the UWSA region, 2. SSA accused them of getting involved in drugs trade and 3. SSA arrested 60 workers from Hongpan company.”

He explained that the accusation of the Wa on SSA was just a misunderstanding. The accusation is groundless. Our soldiers were not encroaching on UWSA region. We don’t accuse them of getting involved in drugs trade. We did not arrest anyone from Hongpan company. It has been just a misunderstanding.

The two sides reached an agreement in the meeting to open channel of communication in order not to incur further greater conflict between the two.

http://www.english.taifreedom.net/

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 887

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆလႅၼ်း ဝဵင်းမူိင်းၼၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႄလႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်တဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၼၢႆး ႄလႈ မိူင်းပၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14.2.2013 ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈဝတ်ႉလွႆလႅၼ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ UNODC သၢမ်ေၵႃႉ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈႄလႈၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်ႄၸႈမူိင်းတႆး - ဢူးဢွင်ႇတူႇ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မူိင်းႁူမ်ႈတုမ် - ဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ူ၊ ၽၢႆႇငဝ်ႈငုၼ်းပလိၵ်ႈ - ဢူးမိၼ်းထုၼ်း၊ ၽၢႆႇတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း - ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢူး လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး လူင်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶဵဝ်ၾႃႉ၊ ၸုမ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၽၢႆၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းယူႇယဝ်ႉ၊

UNODC ဢုပ်ႇဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ (1) လူိၼ် (March) ေတၵဵပ်းသၢႆမၢႆ လွင်ႈၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ် ၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ မူိင်းၼၢႆး၊ မူိင်းပၼ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ၊ (2) လူိၼ် (May) ေတႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢိၵ်ႇ ၵူႈၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ဢဝ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်၊ (3) လူိၼ် (June) ေတၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈႄၼေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ေသ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်ု၊ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉေသႁဵတ်းသင်ႈ၊ (4) လူိၼ် (September) တေႄတႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ (5) တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထုိင်တီႈထုိင်တၢင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်၊ ဢိၵ်ႇၵူႈၸုမ်းႄလႈ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇေတၸၢင်ႈထုိင်တီႈယူႇယဝ်ႉ၊၊

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶဵဝ်ၾႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး (RCSS) ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႄလႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တၢင်တႅၼ်းတူၼ်ႈယႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ ဢၼ်ေတလႆႈႁူမ်ႈမုိဝ်းတင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ႄလႈ ၸုမ်း UNODC ေသ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၸူမ်းမူိၼ်ၵၼု” ၼႆယဝ်ႉ။

မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ10.02.2013 ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈမွၵ်ႇဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈု UNODC မိတ်ႇသတူိဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇ ႁွတ်ႈႄလႇထုိင်လွႆတႆးလႅင်း ႁူပ်ႉထူပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ယွႆႈတႃႇ လူင်းပုိၼ်ႉတီႈႄတႇၼႂ်းလူိၼ် March ဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ထုိင်မႃးဝၼ်းထီႉ 02.04.2013 လင်လူင်းပုိၼ်ႉတီႈထတ်းထွင်ၸွတ်ႇေၸးတီႈမူိင်းပၼ်ႇ မူိင်းၼၢႆးယဝ်ႉ ၽူးၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၸၢႆးႁၢၼ် ႄလႈ ၽူႈမၢႆလူင် ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း မိတ်ႉသတူိဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈ UNODC တီႈလုမ်းၶဝ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႄၼဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းပုိၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းလူိၼ် (March) ၼၼ့် ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တုိၵ်း တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 24.02.2013 ၼၼ်ႉေသ ၵူဝ်မၼ်းလၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ တႃႇတေလူင်းပိုၼ့်တီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ့် တေၸၢင်ႈပဵၼ်ဝၢႆးသွၼ်းၼမ့်လိူၼ်ႁႃႈ မွၵ်ႈဝၼ်းထီ့ 28 သေ မၼ်းၸဝ်ႈေတလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ေၼႇပျီႇေတႃႇၵွၼ်ႇၼႆယဝ့်။ ထုိင်မႃးဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်(UNODC) ၽၢႆႇၼူိဝ် မိတ်ႇသတူိဝ်ႇ ၵျႅတ်ႇသၼ် ေတႁွတ်ႈမႃး ေၼႇပျီႇေတႃႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸုိင်တဵင်းၸဵင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်လူင်းပုိၼ်ႉတီႈယူႇႄလႈ ၸုမ်း UNODC မူိင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ တႃႇေတလူင်းပုိၼ်ႉတီႈၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈလူမ်ၼၼ်ႉ ေတလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ေၶႃႈတွပ်ႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်ႄလႈေၼႇပျီႇေတႃႇ ဝႃႈၼႆ၊၊

  • Written by
  • Hits: 970