ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈၼမ်

ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈၼမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီၼႆ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉထိုင်ယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းမၼ်း။ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢမ်းတူၺ်းၵမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းယႃႈလႆႈ။ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းမႃးၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႄၵၼ်တူၺ်း ၵွပ်ႈသင်လႄႈၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ငၢႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇသေ မေႃငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉလႄႈ သိုပ်ႇၶႆႈၼႄၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်တီႈၼႆႈ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတႅမ်ႈၼႄဝႆႉယူႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 

.တႆးၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းယႃႈ မႃးသေႃႇသူၼ်းႁႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လီလႄႈ သင်ဝႃႈတႆးၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈၼမ်ႁိုဝ်ဢေႇ တေလႆႈယွၼ်းငိုၼ်းၵၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁူမ်ႈငိုၼ်း

 

ၵၼ်သေ သိုဝ်ႉ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ်ယႃႈ။

 

 

. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယႂ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မၢဝ်ႇပဵၼ်သၢဝ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢင်ႇၵေႃႉၵိၼ်သူႇ/သမ်း/ယႃႈသေ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း။ ႁၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း တီႈၼႂ်းတၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉတေဝူၼ်ႉဝႃႈၸၢမ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈတေဢမ်ႇပဵၼ် သင်ယူဝ်ႉၼႆသေ ဢဝ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၽိတ်းမႃးသႂ်ႇၼႂ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၸၢမ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇၸပ်းသေတႃႉ သင်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸၢမ်း ထႅင်ႈပွၵ်ႈသွင်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇ သင်ဢမ်ႇမီးသတိလႄႈပၺ်ႇၺႃႇ။

 

.ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈတေလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်မႃးလႅၼ်ၼၼ်ႉ တေၸပ်းယႃႈၶဝ်တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးၵူႈတၢင်းသေသေႃႇသူၼ်းယူႇ ယဝ်ႉ။

 

 

ၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ၵႆႉမီး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်၊ ၼႃႈႁိူၼ်းတီႈၶၢတ်ႇလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၵၼ်၊ ၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၸႂ်သုၵ်ႉ သၵ်ႉ။ၵွပ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉမၢင်ၸိူဝ်း မေႃဝူၼ်ႉပွတ်းသေ ၸၢင်ႈၶဝ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။

 

.ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ၸဵပ်းသႅပ်ႇဢမ်ႇၼၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃလီ တႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၶႆႈၼၢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တႅၼ်းတၢင်ယႃႈယႃတၢင်ႇၸိူဝ်းသေ ထိုင်သွင်သၢမ်ပွၵ်ႈမႃး ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းယႃႈၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈ။

 

.ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႊႁဵတ်းၼႃးမၢင်ၸိူဝ်း ၵမ်ႉၼမ်ယွၼ်ႉပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်ဢေႇမၢင် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆးၵေႃႈမီးၵမ်ႈပႃႈၼမ်လႄႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈဝႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈသေ ယင်းၶၢမ်ႇ တႃၼွၼ်းထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႆႉ ဢမ်ႇၶၢၼ်ႉၵွၼ်ႇၼႆသေ ယုမ်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼ ၼ်ႉသေ သင်ၸၢမ်းႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉၸိုင် တေၸၢင်ႈၸပ်းယႃႈငၢႆႈငၢႆႈ။

 

.ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်တေႃႈလဵဝ် ၸၢမ်းၵမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၵွင်ႉယႃႈၼၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းသၢႆလိူတ်ႈတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်းပိဝ်သေ မိူၼ်ႁၢင်ႈႁဝ်းလႆႈယူႇၼႂ်း လုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၶႂ်ႈယူႇမႃးတၢင်းႁိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢတ်ႇ လွင်ႈသတိ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇၽၢတ်ႇ လႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ထိုင်တီႈလူႉသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈသေ မိူဝ်ႈလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်း တူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်သင်ၵေႃႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈသိူဝ်းၸႂ်လွင်ႈၶႂ်ႈၶူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ဢမ်ႇၸႂ်လမ်

 

ပိူၼ်ႈငၢႆႈငၢႆႈမိူဝ်ႈၽွင်းလႆႈၸႂ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

 

.ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁၢႆၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်ႈယိၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတႃႇသေႇၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ၸပ်းယႃႈမႃးသေ ဢမ်ႇၶႆႈၶၢတ်ႇယႃႈ။

 

.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပွင်ႇၸႂ်လႄႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသင်သွၼ်ၶဝ်ၸိုင် ထိုင်ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈတေၶဝ်ႈႁႃတႆးၵေႃႉဢမ်ႇလီသေ တေ

ၸၢင်ႈၵပ်းၵၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇ။

 

႑႐.ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢၼ်တၢင်းႁူႉဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉမၼ်းသေဢိတ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းပွႆးႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ မိူဝ်ႈၸၢင်ႈၵူၼ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႆႉဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁဵတ်းပဵၼ်ၵႃႈမႃႇၵႃႈႁႅင်းသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်း ၼမ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

 

႑႑.ၵူၼ်းဢၼ်မေႃလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ သင်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင် ၶဝ်တေတေႁူႉသၢႆဝၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းလဵဝ်သေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၶဝ်မေႃမဝ်းမိင်း ၸွမ်း လႅၼ်းယႃႈဢၼ်ၶဝ်လုတ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ တေၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းလဵဝ်။

 

႑႒.ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၼမ်ၼႆသေ သႂ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႅၵ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူင်ႇ။ ၵူၺ်းၵူၼ်းဢ ၼ်ၵိၼ်မၼ်းတႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈတၢင်းၵိၼ်လၢၼ်ႉၼႆႉဝၢၼ်ၼ်ႂသေ တေၵမ်းၵမ်းမႃးယူႇ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၸပ်းယႃႈ။

 

႑႓.ၵူၼ်းၸၢႆးမၢဝ်ႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းမိူၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၼႂ်း တူင်ႇဝူင်းတႆးၵေႃႉႁဝ်းပေႃးတေယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉ ႁတ်းႁဵတ်းၼႄပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းယဝ်ႉ။

 

႑႔.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶၢတ်ႇလွင်ႈပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီၼၼ်ႉသင် ၵေႃႉယႂ်ႇ ၶိုၼ်းမႃး မေႃလဵၼ်ႈၵေႃႉ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈမႃး တေယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးယႃႈမဝ်းၵမ်ႁင်း ၵူၺ်းယူႇ။

 

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၵပ်းၵၢႆႇမၼ်းတေၼမ်ၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁုင်မၼ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မီးထၢတ်ႈဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈလႄႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸပ်းၸႂ်ၼမ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်း ထိင်းပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႆႈႁဵတ်းသင် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေတဵၵ်းတၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်း တဵၵ်းၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈ ၼၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် သေ သိုပ်ႇၶႆႈၼႄၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မႃးဝၢႆးလင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မေႃ ငိူင်ႉဝႄႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၶိူ ဝ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇၼႆ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆယူႇ။

 

တႅမ်ႈ/ဢွင်ႇမိူင်း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Written by သူၺ်ႇဢေး
 • Hits: 516

ယႃႈမႃႉပၼ်တုၵ်ႉၶ မၢတ်ႇၸဵပ်းသႅပ်ႇတၢႆ

ယႃႈမႃႉပၼ်တုၵ်ႉၶ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ

ယႃႈမႃႉၼႆႉပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမီးႁိမ်းၸမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ပႃးၸဵမ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွ င်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းႁူႉယူႇၵေႃႈလူင်လိုမ်းသေ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်သိုပ်ႇၶႆႈၼႄပိူၼ်ႈ၊ မၢင်ၸိူ ဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈယႃႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၼႆသေ တိုဝ်တၼ်ၵိၼ် ယႃႈၵႂႃႇ ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်။ပေႃးၵိၼ်ယႃႈၼမ်မႃးၵေႃႈ ၸၢင်ႈယွင်ႇယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉပႃးၵူၼ်း ႁိမ်းၸမ် ၼႆ မၼ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ပႆႇႁူႉၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉမၼ်း။ၵွပ်ႈၼၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တၢင်းႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မေႃငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် တေႉ  ဢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတႅမ်ႈၼႄဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 

 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလူင်တိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ25/02/11 မွၵ်ႈယၢမ်း15:00မူင်းၸၢႆးၼူၼ်းဢႃႇယု 40ပီႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆၸႆးမဝ်းၵႂင်ယွင်ႇယႃႈမႃႉသေယူႇႁိမ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉ မိူင်းၽျၢၵ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသေ ဢၢင်ႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇၸၢႆးၼူၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၼ်သေတူၵ်းၸႂ်ထၢင်ႇပိူၼ်ႈတေမႃးႁဵတ်းတီႈမၼ်းၼႆလႄႈယိုဝ်းၵွင်ႈ 5-6 ၵမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉတိုၼ်ႇယၢႆႈပၢႆႈပႅပ်ႉဝၢႆးၼၼ်ႉၸၢႆးၼူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉပၢႆႈသေၵႂႃႇၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၸၢႆးယီႈ တၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇတၢႆတၢင်ၸၢႆးယီႈတၢၼ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇၸႅင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ(259) လႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၸၢႆးၼူၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၽႄၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလွၼ်းၸႆး။ထိုင်မႃးယၢမ်းၶၢဝ်း17:00မူင်းၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸၢႆးၼူၼ်းမိူၼ်ပၢင်တိုၵ်းလူင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေတိူဝ်ႉၸပ်းပႃးလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢဝ်းလႃးႁူႇ၊ၵူၼ်း မေးလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု4ၶူပ်ႇဢၼ်ၺွပ်းမႃးတၢႆၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။

 

 

ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ၽႃႇၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးလူတ်ႉၵႃးၶူင်းၵၢၼ်ၽႃႇတီႈမူႇၸႄႈ

 


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/03/13 တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၵပ်းတေႃႇလွတ်ႇၵႅတ်ႊသ် ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇယင်ႉ ႁေႃႈလူတ်ႉဢမ်ႇ ယွမ်းတၢင်းဝႆးသေ ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၵွပ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁေႃႈ လူတ်ႉဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်သေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ယွၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူတ်ႉၽႃႇၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းမူတ်းတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 20ၵေႃႉပၢႆ။

 

ၵႂင်ယႃႈမႃႉႁႅင်းထိုင်တီႈဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်းပေႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ

မိူဝ်ႈလိူၼ်12.3.2014ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:15မူင်း ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယု(25)ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၵိၼ်သူႇယႃႈ မႃႉ ၼမ်လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၵႂင်မဝ်းယႃႈမႃႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းတီႈမႄႈထဝ်ႈၽႄး ဢႃႇယု (83)ပီ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။ ပေႃႈၸၢႆးၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းၶမ်း ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႄႈထဝ်ႈၽႄး သေ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈသီးၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွမ်ႇ

ၵႂင်ယႃႈမႃႉ လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ထိုင်တီႈလၢၵ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ တီႈႁိူၼ်းမႄႈထဝ်ႈၽႄး ယိုဝ်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵွပ်ႈၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽႃႉ လႅဝ်း ႁွႆႈၸပ်းၽႃႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၽၼ်းသႂ်ႇပေႃႈမၼ်းၽၼ်းတိူဝ်ႉၺႃးၼိဝ်ႉမိုဝ်းပုတ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်သေ  ပႃးႁူဝ်ၶဝ်ႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼႃႈၶႅင်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးလႅဝ်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၽၼ်းသဵင်ႈ။ 

 

 

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမႃႉယိုဝ်းပလိၵ်ႈတၢႆမိူင်းပၼ်ႇ

 

ဝၼ်းထီႉ16/07/2014ၸၢႆးသေႃးပေႇတ ဢႃယု 34 ပၢႆတီႈယူႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈတႅပ်ႇ ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ယွင်ႇယႃႈမႃႉသေ ပႃးၵွင်ႈယၢမ်း ပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈထၢမ်ၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ႁႂ်ႈမႃးတီႉၺွပ်း ပလိၵ်ႈ4ၵေႃႉၵေႃႈပႃးၵၼ်ၵႂႃႇၸူးမၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈမၼ်းႁၼ်ပလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယၢမ်း ယိုဝ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်သေ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈဢူၵ်းပလိၵ်ႈၵျေႃႇသၢၼ်းဢူး ၶဝ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇႁူင်းယႃယူႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽႅဝ်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ သဵင်ႈသၢႆၸႂ်ပႅတ်ႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၺွပ်းဢဝ်ၸၢႆး သေႃးပေႇတ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းမိူင်းပၼ်ႇ။

 

ၵႂင်ယႃႈမႃႉထိုင်တီႈဢဝ်လၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆမိူၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ16.8.2014ၶၢဝ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ15:30မူင်းပၢႆပၢႆ ၽွင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉတေႃႇၽၢႆႉလုၵ်းၶႄႇၸွမ်းၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၸၢႆးမိၼ်ႉ(ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၶဝ်ယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းလၢဝ်းသၢၼ်ႊပႃႈဢႃးၶူၺ်ၸေး တီႈယူႇပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ(ၵွင်းၼၢမ်ႇသႃႇ)ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂင်မဝ်းယႃႈမႃႉသေဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇတိုၵ်ႉလႆႈ(6)ပီႊ ဢၼ်ငဝ်ၼွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်း တီႈၶွင်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈၶဝ်သေ ဢဝ်မိတ်ႉထႅၵ်ႇပုမ် ၸၼ်သႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆမိူၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈ။

 

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမႃႉဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇမႆႈပႃးႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2014 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ယူႇပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဝဵင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵႂင်မဝ်းယႃႈမႃႉသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် (ယွၼ်ႉပေႉၵိၼ်လုၵ်ႈမေးတႃႇသေႇလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်းဢွၼ်လုၵ်ႈမၼ်းပၢႆႈ)၊လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇပႃးႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လူႉၵွႆၵႂႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈလင်။

 

 

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းမၢဝ်းၵႂၢင်ယွင်ႇယႃႈမႃႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ 14.4.2015ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်11:00မူင်း(မိူင်းၶႄႇ)ၼၼ်ႉ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းလႃႉ ဢႃႇယူႉ41 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼၢႆးမႆငိုၼ်းသႃႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈမႃႉ(ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ) ၵႂင်ယွင်ႇမဝ်းယႃႈမႃႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းဢိုတ်းၽၵ်းတူၶတ်းသေႃး ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ၊ ၾႆးမႆႈယဝ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းလႃႉ ၶိုၼ်းယိပ်းတင်းလႅဝ်းသေ ဝႅၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး၊ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၽႂ် ၶဝ်ႈၸူးၸမ်တူဝ်မၼ်းသေၵေႃႉ၊ တေႃႇထိုင်ပလိၵ်ႈၶႄႇမႃးတီႉ ၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၵုမ်;ၶင်။

 

 

 

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆႁႃႈၵေႃႉ

ၵူၼ်းထႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢႆးဢႃႉသႃႉၽႃႉသီႇဝႃႉ ဢႃႇယု24ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် မဝ်းၵႂင်ယွင်ႇသေ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လဵၼ်ႈဢူၼ်မေႃးယူႇၼၼ်ႉ ၸႂ်လမ်သေဝူၼ်ႉ ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်သုၵ်ႉသၵ်ႉမၼ်းၼႆလႄႈလမ်းတႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁိူၼ်းႁိမ်းၸမ် မၢႆႁိူၼ်း 251 မူႇ 5 တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ 1 ၵေႃႉ။

 

ၵူၼ်းလူင်ဢႃႇယု 30 ပၢႆ ဢၼ် မႃးၶႄဝၢတ်ႇၸဵပ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တၢႆ ဢႃႇယု 12 ပီလူင်းတႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးဢသႃႉၽႃႉသီႇဝၼႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်ႈၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၵူၼ်းယွင်ႇ။

 

 

ၵူၼ်းၸၢႆးယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းမႄႈတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ27.11.2016

 

တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈလိၼ်းပႃၵေႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်း 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈတေႃႇမီႇၵေႃး ဢသၢၵ်ႈ60ပီတၢႆတီႈထုၵ်ႇၽၼ်း ပဵၼ်ၼႃႈၽၢႆႇသၢႆႉတီႈၵွင်ႇၵေႃႈ ၼိဝ်ႉၵွႆႈၽၢႆႇသၢႆႉတူဝ်မႄႈမၼ်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ မိူဝ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ။ (ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်မွၵ်ႈ 8 ၼိဝ်ႉ ထုပ်ႉသႂ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈမေးမၼ်းသေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇႁိူၼ်း မိူဝ်ႈႁၼ်မႄႈမၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႆႈႁႅမ်ၵူၼ်း မႃးလႄႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်မိတ်ႈ မႃးၽၼ်း မႄႈမၼ်း)

 

ယႃႈမႃႉၼႆႉပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင်ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းလႄႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼင်ႇၶူၼ်ႉသွ ၵ်ႈၼႄမႃးတီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၽဵဝ်ႈမူတ်းလႆႈသဵင်ႈသေတႃႉၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ သိုပ်ႇတုမ်ႉယွၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၽေႃႇ ၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းသဵင်ႈ လူတ်းယွမ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၽႅ ၼ်ႇလိၼ်ႁဝ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁူႉၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင်မၼ်းလႄႈလွင်ႈလူႉ သုမ်း မၼ်းသေႁႂ်ႈမေႃငိူင်ႉဝႄႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇ ၽိတ်းၵူတ်း မၢႆမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼႆယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ၵဵပ်းႁွမ်တႅမ်ႈ-ဢွင်ႇမိူင်း

 

 

 

 • Written by သူၺ်ႇဢေး
 • Hits: 488

ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်းလီလီလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ပႆႇၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈၶႆလႆႈလီလီ။ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽဝတူဝ်ႇၵဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၵဝ်ႇ တူင်ႇဝူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁူႉ။ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူင်လိုမ်း တေၸၢင်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် ၽေးၶဵၼ် လူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ယႃႉႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈၵႂၢင်လွင်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈၼႆႈၸင်ႇလႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးသေ ၸင်ႇၼႄဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇ တႃႇႁူမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

႑.ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုဝ်ႉၼမ် ၵူၼ်းၶၢႆၼမ် ၵူၼ်းၽုၵ်ႇၼမ် ၵူၼ်းႁုင်

ၼမ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၽဵဝ်ႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈ ၸုမ်းတီႉၺွပ်း။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိၼ်သူး ၵိၼ်လၢပ်ႈ ပွႆႇႁႂ်ႈယႃႈမီးဝႆႉယူႇၵူႈတီႈ။

႒.ၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈလႄႈၵႃႉၶၢႆယႃႈ ဢၼ်တေလႆႈငိုၼ်းၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း ဢမ်ႇမီးၵၢတ်ႇႁပ်ႉ

သိုဝ်ႉပၼ်။

႓.မိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်သေသုၵ်ႉယုင်ႈမီးပၼ်ႁႃဝႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းၵႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပိူင်

ၼိုင်ႈ။ 

႔.ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸၢမ်းၵိၼ်သူႇသမ်းသေ ၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉဢဝ်ယႃႈ ပၼ်ၵႃႈ မႃႇၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပွႆးတီႈလၢမ်း ႁႂ်ႈၶၢမ်ႇတႃၼွၼ်း။

႕.ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸပ်းငၢႆႈ တိုတ်းယၢပ်ႇ မူၼ်ႉမေးတူဝ်ၶိုၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽဝလုသုမ်း ဢမ်ႇမီးယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈမုင်ႈမွင်း   မိူဝ်းၼႃႈ ပေႃးၸပ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတဵမ် ထူၼ်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ သၢင်ႈပၼ်ႁႃႁိူၼ်းၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၸမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ယႃႉလု ပႃးၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ယႃႉလုပႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼၢင်းယိင်းလႆႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼမ်လိူဝ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၸပ်းယႃႈ။

႖.ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပေႃးသူႇသမ်းၵိၼ်တေယႃႉပႃသၢႆလိူတ်ႈလႄႈ ဢွၵ်းဢေႃ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉ  ႁူဝ်ၸႂ်၊ တေၸၢင်ႈယွင်ႇဝႆးသေ မိူဝ်ႈလူမ်းယႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ယွၼ်ႉၶႂ်ႈ လႆႈယႃႈလႄႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈ ၼင်ႇၸ်ႂမၼ်းပဵၼ် (ယွၼ်ႉဢမ်ႇထိင်းလႆႈ) ၶႃႈတၢႆပိူၼ်ႈၵေႃႈ တေႁဵတ်းယဝ်ႉ။

႗.ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်လူင်ဝႆႉ ၼႂ်းတူဝ်ၵူႈယၢမ်း တေထိုင်ဝၼ်းတၢႆမိူဝ်ႈလ်ႂ ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ ယွၼ်ႉၵွင်ႉယႃႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းတူဝ်ၵွၵ်းႁူဝ် တေႃႇထိုင်ပၢႆတိၼ်သေ လိူတ်ႈၵေႃႈတေ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢွၵ်းဢေႃ ပႃးပၢႆးၸ်ႂ ပၢႆးဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၼွၵ်ႈတူဝ် တေဢမ်ႇၶႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ  ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၼင်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄဝႆႉၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေတႃႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း လီဢဝ်ၸ်ႂသႂ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈဝႆးလႆႈတီႈသုတ်းယူႇ။ တႃႇတေ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇလုယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵူႈပိူင်မွတ်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ လူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ မဝ်းၵမ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉတီႈၼႆႈယူႇ။

 

တႅမ်ႈ-ဢွင်ႇမိူင်း

 • Written by သူၺ်ႇဢေး
 • Hits: 691

ၵၢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈလႄႈလွင်ႈလူႉသုမ်း

ၵၢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈလႄႈလွင်ႈလူႉသုမ်း

 

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းသေ ပၼ်တၢင်းလူႉသုမ်းၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈႁူႉထိုင်ယူႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတေလူင်လိုမ်း ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် ၶိုၼ်း လွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမႅၼ်ႈ ၸၢင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်မႅၼ်ႈသေ ပဵ ၼ်ၽွၼ်းၸႃႉတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇပႅတ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇထိုင်တူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တီႈၼႆႈ ၸင်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ  ၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ဝူၼ်ႉထိုင်လႆႈ ယၢမ်ႈႁၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈမွၵ်ႇၼႄလွင်ႈလုသုမ်းမၼ်း ဢၼ်ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ တူင်ႇဝူင်းႁိမ်းၸမ် ၼႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈထူပ်းမႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈၼႄမႃး ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

-သႅၼ်းပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း

 

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်ႁႃပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၽဝ မိူဝ်းၼႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈဢမ်ႇလီၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈလႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသေ သိုပ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းယႃႈၸိုင် တေမဝ်းမိင်းၸွမ်းယႃႈသေတေလုသုမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁႃပၺ်ႇၺႃႇလဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ။လွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵေႃႈ တေလိူင်းသေပႅတ်ႈလၢႆၸဵမ်လဵၵ်ႉ။ဢမ်ႇႁူႉၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈပိူၼ်ႈတၢ င်ႇၸိူဝ်း။တေဢမ်ႇမီးဢူၺ်းၵေႃႉလီမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။တေဢမ်ႇမီးၵေႃႉႁၵ်ႉလီမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇတၼ်းဝူၼ်ႉထိုင်။

-သႅၼ်းပၢၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ်

 

ပေႃးပဵၼ်မၢဝ်ႇပဵၼ်သၢဝ်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ လဵင်ႉ ပေႃႈမႄႈ။ တေႇတွပ်ႇၵုင်ႇပေႃႈမႄႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယုပ်ႈယွမ်းပေႃႈမႄႈယဝ်ႉ။ ပေႃးသမ်ႉၵုမ်ႇ မဝ်းမိင်းၸွမ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ယႃႈၵႃႉၶၢႆယႃႈယူႇၼႆ မိူဝ်ႈလႂ်တေၶိုတ်းပိူၼ်ႈ။ သုမ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ လဵင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း။ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတေဢမ်ႇမီး ၶၢၼ်ႉဢိူၼ်တႃႇသေႇ။ သုမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉလီ။ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉႁၵ်ႉလီလီမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းၸမ်ၶႃႉၶႆၸိုဝ်ႈ သေႉ ၼႄးၸင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇမီးၼႃႈမီးတႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

-သႅၼ်းပၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

 

ပၢၼ်မီးၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈလၢင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ။  ပေႃးၵပ်းၵၢႆႇမဝ်းမိင်းၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ တေဢမ်ႇႁႃ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလီတႃႇလုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇ ၸႂ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈ။ တေၵႆႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယူႇသေႇသေႇ။ ၸၢင်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းလုသုမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ ၸၢင်ႈပႅတ်ႈလၢႆတၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီမိူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈတေ ဢဝ်ၶၢႆၵိၼ်သေတေၽၢၼ်ဝႆး။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈလုၸွမ်း ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈသေႉၼႄး လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ။ 

-သႅၼ်းပၢၼ်ၶၢဝ်ႉၵႄႇ

ပၢၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၼႆႉသင်ဝႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်းသင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။

 

ပေႃးသမ်ႉၵုမ်ႇၵိၼ်ယႃႈၵႃႉယႃႈမဝ်းမိင်းၸွမ်းယႃႈယူႇၼႆတေဢမ်ႇမီးၽႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၶႆႈႁၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်သေဢမ်ႇမေႃဢွၼ်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ဢမ်ႇမေႃသင်ႇသွၼ်ပိူၼ်ႈ။တေထုၵ်ႇပိူၼ်ႈသေႉၼႄး ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၸင်း။ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းဢမ်ႇမီး ၽ်ႂၶႂ်ႈလုမ်းလႃး။ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶႂ်ႈယဵမ်ႈ။

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈတူင်ႇဝူင်း

-တူင်ႇဝူင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း

 

ပေႃးပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵေႃႈ တေမီးဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢၼ်လဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ်။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸပ်းယႃႈမႃး ၵူၼ်းဢၼ်လဵၼ်ႈ ၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸၢမ်းၵိၼ်ၸွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပေႃးဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၸပ်းယႃႈ ၸွမ်းၵေႃႈ တေလုသုမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵေႃႈသုမ်းငိုၼ်းတွင်းလၢႆလၢႆၵွပ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် သွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း  ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆလႄႈ တႃႇတူင်ႇ ဝူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဝႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁူႉႁႂ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ  ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

-တူင်ႇဝူင်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်

 

သင်ပဵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉ လဵဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈ ၵႃႉၶၢႆယႃႈၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ပႅတ်ႈလၢႆယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇလီ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇလီ။ သင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိမ်းၸမ်ႁဝ်း ၸပ်းၸွမ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်း ၶီႈလၵ်ႉၵူၼ်းၵဝ်းတေၼမ်လိူင်ႇ။ ပၼ်ႁႃၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈ ပိူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်။ ပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တူင်ႇဝူင်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼဝ်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေႇဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေႁႃလွၵ်းလၢႆးႁေႉႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးၼၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေမီႈ လႆႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ၼင်ႇပိူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။

-ၵၢၼ်မိူင်း

 

ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ။ လူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ။ လူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈ ယူႇလူမ်ယဵၼ်ၸႂ်။ ၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ် ပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်း။ တႃႇၸိုဝ်ႈ သဵင်မိူင်းႁဝ်းတေလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၵပ်းၵၢႆႇယႃႈ။ ပေႃးမိူင်းႁဝ်းၵပ်းၵၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ၼႃၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈတေလူႉသုမ်း။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပၢၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်။ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတေလူႉသုမ်း။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၵေႃႈတေလူႉသုမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေသေႉၼႄး။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၸၢင်ႈလူႉသုမ်း တူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးမိူင်းႁဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ။ ပေႃးမိူင်းဢူၺ်းလီႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်း ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်မိူင်းဢူၺ်းလီႁဝ်းၼၼ်ႉ တေလူႉသုမ်းၸွမ်းလႄႈပိူၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁတ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်း။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တူၵ်းသုမ်းၼင်ႇဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမွၵ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလီၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆယဝ်ႉ။

-ၵၢၼ်သိုၵ်း

 

ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ။ မိူဝ်ႈမီး ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း သိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်း မႃးပႄႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း။ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း။ ႁႄႉၵင်ႈမိူင်းႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တေဢမ်ႇမႃး ဢဝ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ မဝ်းမိင်းၸွမ်းယႃႈ ၵႃႉၶၢႆယႃႈ။ သင်ၸုမ်းသိုၵ်းႁဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈၼႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၸၢင်ႈပိူင်ႈၸႂ်ၵၼ်။ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်။ ၽူႈၶဵၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ သေတိုၵ်းႁဝ်း။ တေဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ၸိုဝ်ႈသဵင်သိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈတေလူႉသုမ်း။ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်လီၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း။    ၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈၵွပ်ႈဝႆႉမဝ်မၢင်ၸၢင်ႈသုမ်းသိုၵ်း သုမ်းယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း။

 

-ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ဢမ်ႇႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသေ သိုပ်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵုမ်ႇၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ လိုမ်းတူဝ် လိုမ်းၶိင်းၼႆ ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၽႃႇသႃႇသႃႇသၼႃႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၵွပ်ႈမဝ်းမိင်းၸွမ်း ယႃႈသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉလၵ်းထၢၼ် တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈႁိမ်ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းငၢႆႈငၢႆႈသေ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈၼႄးႁဝ်းႁိမ်ဢဝ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉလၵ်းထၢၼ်။ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းတေလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈသေႉၼႄး ဝႃႈႁိမ်ဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈမေႃဝႄႈၵၢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ထိ င်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵႂႃႇလႆႈသေၵမ်း။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းႁဝ်းသေပၼ်တၢင်းလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်ႁဝ်းပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉလူင်ၸဵမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၼင်ႇသွၵ်ႈ သေတႅမ်ႈၼႄမႃးတီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တေႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈ မိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်းမၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်း ၵမ်တေႁၢႆၵႂႃႇသေ ဢဝ်လႆႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႅမ်ႈ-ဢွင်ႇမိူင်း

 • Written by သူၺ်ႇဢေး
 • Hits: 699

ၽေးယႃႈမႃႉ ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ?

ယႃႈမႃႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီး၊၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁူႉယၢမ်ႈႁၼ် ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ယင်းတေယၢမ်ႈၸိမ်းလႅမ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၶႅၼ်တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းတူဝ်ႇၵဝ်ႇဝႆႉယူႇ၊၊ ယႃႈမႃႉၼႆႉ ၽေးၶဵၼ်မၼ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇဝႆး၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ
 2. တွင်ႉၶူၼ်ႉ၊ တွင်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ႁၢၵ်ႈ
 3. တႃၸိူဝ်ႈ
 4. ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈငိၼ်းသဵင်သင်
 5. ၸႂ်ဢမ်ႇၼိမ်
 6. ဢမ်ႇၶႂ်ႈတူင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၼိုင်
 7. ၸႂ်လမ်ငၢႆႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလိူင်း
 8. တူၵ်းၸႂ်ထိုင်တီႈဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈ
 9. ပဵၼ်ငၢၼ်း၊ တႃတင်ႈ
 10. မိင်းမဝ်းယႃႈ
 11. ၸ်ႂသၼ်ႇၸႂ်ဝႆ
 12. ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ ဢွၵ်းဢေႃလူႉလႅဝ်၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် ႁဵၻ်းႁႂ်ႈမီးလူမ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢႆၽၢၵ်ႇလႆႈလႄႈထိုင်တၢႆတႄႉလႆႈ
 13. တပ်း၊ မၢၵ်ႇၵႅဝ်း၊ ပွတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလူႉလႅဝ်လႄႈထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ
 14. ပေႃးသူႇသမ်ႉ တေပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် လႄႈ သဵၼ်ႈဢဵၼ်တၢင်းၼႂ်း ၶူႈလင်လူႉလႅဝ်
 15. ပေႃးသမ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ
 16. တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶၢတ်ႇဢႃးႁၢၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၵေႃႈလူတ်း
 17. ၶဵဝ်ႈၵွႆ
 18. ၵႂၢင်ၵႂၢင်ၵႂႃးၵႂႃး၊ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်သင်၊ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ၊ ႁိူဝ်ႉမွႆႈ
 19. ပၢႆးၸႂ်၊ ဢဝ်ၸႂ်ဝႃႈၵမ်ႉၼမ်
 20. ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃ လူႉလႅဝ်တၢႆၽၢၵ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်မႃႈမူ
 21.  ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်လႆႈတိတ်းၸပ်းယႃႈမႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ ၸုင်ၸၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်  ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တီႈၵၢၼ်လူႇၵၢၼ်တၢၼ်း၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁူႉ ယႃႈမႃႉၼႆႉမီးၽေး တေဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ႇၵဝ်ႇ၊ တႃႇတူင်ႇဝူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇၶႂ်ႈ သူႇသမ်းၸိမ်ႉလႅမ်ႉမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သွၵ်ႈႁႃလွင်ႈၽေးယႃႈမႃႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႄႇဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇထိုင် ဢႃႇယူႉၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပေႃးတေမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။


တႅမ်ႈ - ယိင်းသႅင်

 

 • Written by SN
 • Hits: 715