RCSS/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ တိုတ်းယႃႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သေၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်သမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉသေ RCSS/SSA လႆႈပိုတ်ႇ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းသေ တိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 08.08.2012 ၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းသိူဝ်လႅတ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 376 ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ မၢႆ 3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႆလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

တီႈႁူင်းၽႅတ်ႈယႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း 10 ဢိူင်ႇ ၶွင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽႅတ်ႈယႃႈ တင်းမူတ်း 36 ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၽႅတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 6 ဢိူင်ႇ 23 ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႃးၽႅတ်ႈယႃႈတင်းမူတ်း 99 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇဢၼ်မႃးတိုတ်းယႃႈ
(1) ၵေႃႇမတီႇ ဢိူင်ႇလွႆဝွတ်ႈ၊ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈၸၢႆး - 23 ၵေႃႉ၊ယိင်း - 2 ၵေႃႉ၊မီး 10 ဝၢၼ်ႈ။
(2) ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်၊ၸၢႆး - 26 ၵေႃႉ၊မီး 7 ဝၢၼ်ႈ။
(3) ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇလွႆလႃႉ၊ၸၢႆး- 4ၵေႃႉ၊မီး 1 ဝၢၼ်ႈ။
(4) ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇၵၢတ်ႇလိူဝ်ႇ၊ၸၢႆး - 8 ၵေႃႉ၊မီး 1 ဝၢၼ်ႈ။
(5) ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇႁၢႆးၽၵ်း၊ၸၢႆး - 3 ၵေႃႉ၊မီး 1 ဝၢၼ်ႈ။
(6) ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း၊ၸၢႆး - 15 ၵေႃႉ၊မီး 3 ဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းလၢႆဢိူင်ႇလၢႆပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈၼႂ်း 99 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 96 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ (ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ တင်းၶၢႆယႃႈလႄႈသူႇယႃႈ)။

ၼႂ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး 93 ၵေႃႉ၊ ၸၢဝ်းလီႉသေႃး 4 ၵေႃႉ၊ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း သူႇယႃႈၾိၼ်လမ် တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ် တိတ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇယႃႈဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢႆးဢႃႇယူႉယႂ်ႇသုတ်းထိုင် 65 ပီႊလႄႈ ၵူၼ်းဢႃႇယူႉလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ် 24 ပီႊ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်သူႇ ယႃႈဢႃႇယူႉမွၵ်ႈႁိမ်းႁွမ်း 30ပီႊၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇတင်ႈတႄႇ 08.08.2012 ထိုင် 08.09.2012 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်၊ လႆႈတိုတ်းပၼ်ယႃႈၵူၼ်း 99 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီၶိုၼ်း ၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼႆႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  “ႁဝ်းၶႃႈမီးမေႃယႃပႂ်ႉလုမ်းလႃး လႄႈ ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈလီငၢမ်း၊ ၽိုၵ်းသွၼ်ႁႂ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽိုၵ်းပၼ် ႁႂ်ႈမေႃၼင်ႈသမႃႇထိ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈယူႇၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လၢႆးပူၵ်းပွင်ပၢၼ်ၽဝ တူဝ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶၼ်ယႃႈၾိၼ်လမ် 1 ၵျၢပ်ႈ မီးၵႃႈၶၼ် 1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၶဝ်သူႇယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူဝ်းၼႃႈႁိူၼ်း ယေးလႄႈ လုၵ်ႈမေးၶဝ် လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႄႉတႄႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈတိုတ်းပၼ် ယႃႈၶဝ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းယူႇလီမႃးယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈမေးၶဝ်ၵေႃႈၸူမ်းတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းယႃႈ ၵူႈတီႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈတင်းယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈယူႇလီၶိုၼ်းၵူႈတီႈတီႈၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS/SSA လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ လၢႆတီႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈတႄႇၼႂ်း ပီႊ 2011 မႃး။
ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်မၢႆ 6 ၸဝ်ႈသၢႆဝၼ်း ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1.10.2011 ထိုင် 26.11.2011 ၼၼ်ႉလႆႈပိုတ်ႇ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈသေ တိုတ်းယႃႈ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်း ပဵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼွင် တင်းမူတ်း 264 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 22.02.2012 ထိုင် 10.04.2012 တီႈထုင်ႉဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် လႆႈတိုတ်းပၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူဝ်းၸိူဝ်းၸပ်းတိတ်းယႃႈ 1336 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10.05.2012 ထိုင် 11.06.2012 တီႈထုင်ႉၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႆႈတိုတ်းပၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 118 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09.10.2012 ၼႆႉလႆႈပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ထႅင်ႈ သေတိုတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸပ်း တိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇ 800 ၵေႃႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢႆ 6 RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈ ၾိၼ်ႇလမ်လႄႈ ယႃႈမႃႉၵမ်ႈၼမ်၊ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထိ 1.10.2011 ထိုင် 9.10.2012 ၼႆႉလႆႈပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈပၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢႆ 6 ၼၼ်ႉ 4 တီႈ လႆႈတိုတ်းပၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 2518 ၵေႃႉ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မုၵ်ႉၸုမ်းမီးၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ တိုတ်းပၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 1222