You are here: Home ၽွၼ်းလီလႆႈမႃး လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ

RCSS/SSA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 57 ၵေႃႉၸိူဝ်း တီႉဝႆႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ဢၼ်ၾၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၵူၼ်းသူႇ သမ်း ၵိၼ်ယႃႈ 57 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၵုမ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်သေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ လၢတ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/09/2016 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇ သမ်း ၵိၼ်ယႃႈ ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 57 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၶဝ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။

“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵူၺ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈထၢႆႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ယူႇ၊ ၶေႃႈမုလ်းၵေႃႈလႆႈၵဵပ်းဝႆႉယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူၺ်း- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/09/2016 ၼင်ႇၼႆ ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 673 မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈပွတ်း မၢႆတူဝ်ၵွင်ႈ 380 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ ၵွင်ႈယၢမ်း 2 လဝ်း တင်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၾၢႆႇ RCSS/SSA ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၸင်ႇလႆႈတီႉၵူၼ်းၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၼႆႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ပီ 2012 ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မႃးၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းတိုတ်းယႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ။

  • Written by သူၺ်ႇဢေး
  • Hits: 333

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်   ထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/09/2016 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼၼ်ႉ  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸေႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 3 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်း (WY) 158 မဵတ်ႉ ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 640 ယွၼ်ႇ ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 17,470 ၊ ၾူင်း 1 လုၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇႁိၼ်သႅင် 8 လုၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်  ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းလွႆ ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၶမ်းၸိုၼ်ႈ + ပႃႈမႆၶမ်းလႃႉ ၊ ၸၢႆးထုၼ်းၵျႃႇ ဢႃႇယု 50 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းမႂ်ၶမ်း ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃႇယု 39 ပီႊ  ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းၵၢၼ်ႉၶမ်း + ပႃႈမႆငိုၼ်းထွၼ်း ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၸေႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမ 158 မဵတ်ႉၼႆ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႇတွင်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/09/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း  20:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵူၼ်း 7 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇ 2 တဝ်ႈ (တဝ်ႈပီႇၼီႇသီႇလိၼ်ႇ) ၊ ယႃႈမ 179 မဵတ်ႉ ၊ ၾူင်း 5 လုၵ်ႈ ၊ ၼႃႇလီႇၶမ်း 5 လုၵ်ႈ ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 6 လမ်း ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 393,100 ပျႃး လႄႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 1,395.5 ယွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃႇယု 31 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသွႆႈႁွင်း + ပႃႈသွႆႈၶမ်းလႅင်ႇ ၊ ၸၢႆးလႅင်း ဢႃႇယု 31 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသူၺ်ႇၵွျင်း + ပႃႈၶမ်းသူၺ်ႇ ၊ ၶိင်းသၢင်ႇတိၼ်ႇ ဢႃႇယု 50 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈၶိင်းၵျွင်းၶမ်း + ပႃႈသွႆႈၶမ်း ၊ ၶိင်းသၢင်ႇသႆ ဢႃႇယု 60 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းမၢၼ်ႇၸီႇ + ပႃႈၶမ်းသွႆႈ ၶဝ်သီႇၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃႇယု 34 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းမွၵ်ႇငိုၼ်းသႂ် + ၼၢႆးမႂ်ၶမ်း ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ သၢင်ႇဢၢႆႈ ဢႃႇယု 33 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၶိင်းၵျွင်းၶမ်း လႄႈ ပႃႈသႅင်ဢွင်ႇၵျႃႇ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၽႃၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ လႄႈ  ၶိင်းယွတ်ႈသႂ်ဢၢႆႈ ဢႃႇယု 56 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ လုင်းသႅင်ယွတ်ႈႁိူင်း မႄႈပႃႈမႂ်ၶမ်း ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၸွၼ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမ 179 မဵတ်ႉၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃးတီႈ ယွင်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်တၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ  ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ   တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေဢဝ်တိုတ်းယႃႈပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ႁႂ်ႈႁူႉပႃး ၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လူင်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႂႃႇပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်လီၶိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/08/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းၵူတ်ႉထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 13 ၵေႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

  • Written by သူၺ်ႇဢေး
  • Hits: 244

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႃႈတီႈမၢႆ 5 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17/08/2016 ယၢမ်း 19:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမ 1 ၵေႃႉလႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်းတင်း ယႃႈမႁူမ်ႈ 3,988 မဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈလႄႈလၢႆႉၶႃး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးထဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 37 ပီႊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ပဢူဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းငေႇ လႄႈ ပႃႈပီး ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႆ ၊ ၸၢႆးထဵၵ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယႃႈမ  3,988 မဵတ်ႉၼႆႉ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉမႃးတီႈလုင်းယီႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၸမ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ 100 ပျႃး တေဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ 250 ပျႃးတေႃႇ 300 ပျႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မီးပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တီႉၺွပ်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၼင်ႇဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဢဵၼ်ႁႅင်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်းလႅဝ်း

  • Written by SN
  • Hits: 252