ၼေႇပျီႇတေႃႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽဵဝ်ႈယႃႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်း ယႃႈ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၼေႇပျီႇတေႃႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ၸီႉသင်ႇလူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 15/11/13 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸႅၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႃၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈၼႂ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ မီးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊတင်းၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (တေႃႇထိုင်ပီ 2013 ၼႆႉသဵင်ႈ)။

ၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶဝ် တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ မီးၵၢၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ/ သၢၼ်မိုဝ်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇသၢၼ်မိုဝ်း ပလိၵ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈ ၸွမ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိလႆႈယႃႈမႃႉၵေႃႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ၊ ဢၼ်တိဝႆႉၵူၼ်းသေ တိုၵ်ႉထတ်းထၢမ်ၵေႃႈမီး လၢႆလၢႆၵေႃႉ- ၵူၼ်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ မီးၵၢၼ်တိပႃးၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ-မိူင်းယႆ၊ တိလႆႈတီႈတၢင်းၽႄမိူင်းယႆ-တၢင်ႉယၢၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ တိလႆႈယႃႈၼႂ်းၵႃးမၼ်း 18 မဵတ်ႉ၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်ၶိုင်ႁႃတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ- မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ၸႅၵ်ႇၶၢႆယႃႈပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်တင်ႈၸႂ်မၢပ်ႇၽၢမ်းႁဵတ်းဢဝ်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႂ်ႈႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/13 ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈၶဝ်တိလႆႈယႃႈမႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ 150,000 (15 သႅၼ်)မဵတ်ႉ၊ ၼႂ်းတိူၵ်ႈလႅၼ်းယႃႈ မိူင်းၶႄႇသိၼ်ႇသိၼ်း၊ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈယင်ႉလိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိလႆႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃး တိၺွပ်းဝႆႉၵေႃႈမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်မၢၼ်ႈတင်းၶႄႇ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်သေ တိၺွပ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပွတ်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈမိူင်းၸီး။ လွင်ႈၼႆႉ တိလႆႈၵူၼ်း 11 ၵေႃႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈလမ်၊ ယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းယႃႈၾိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆ သႅၼ်း၊ ၵႃႈၶၼ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 227.1 လၢၼ်ႉၵျၢတ်ႈ- မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းဢွၵ်ႇပႃးၼင်ႇၼႆ။

http://www.shan.panglong.org/news/drug/3540---2-.html