ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း(PNO) ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း(PNO) ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယႃႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယႃႈ (1)ၸွႆႈလႂ် ဢဝ်ငိုၼ်း 70,000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.11.2013 ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း(PNO) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇၵျီး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း(15) ၵေႃႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵဵပ်း (1)ၸွႆႈလႂ် ဢဝ်ငိုၼ်း 70,000 ပျႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းပႃႉ ဢႃႇယူႉ 52 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်လၵ်း ဢိူင်ႇထမ်ႈယၢမ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ယႃႈလမ်မႃးတႃႇ (5)ၸွႆႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးတူဝ်ငိုၼ်းတႃႇပၼ်ၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈယႃႈလမ် (1) ၸွႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.11.2013 တပ်ႉၽႄ (4) ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း(PNO) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လုတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း(10)ၵေႃႉပၢႆ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႂႃႇထူပ်းၶဝ်တီႈၼႃးၶႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈၵႂႃႇထူပ်း
1.ၸၢႆးၶမ်းၽူင်း ဢႃႇယူႉ 38 ပီ
2. ၸၢႆးဝူၺ် ဢႃႇယူႉ 38 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း ပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လုတ်ႉ ၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမႃးသႂၢင်းပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇယႃႈလမ်
1.ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း ပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် (25)သႅၼ်ပျႃး။
2.ၶမ်းပၢင်ႇမႆႉဢုတ်ႇ (6)သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လုတ်ႉ ၸီႉသင်ႇ ပႃးဝႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30.11.2013 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ်ငိုၼ်းၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသုမ်း ၸွမ်းၶၢမ်း ၵူၼ်းပႂ်ႉသူၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပႆႇႁူႉ မီးထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

http://www.taifreedom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1619:pno-&catid=44:drugs&Itemid=84