ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈၸေႊ မိူင်းၶၢင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ တီႈၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1.7.2015 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး ၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇဢေး တီႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃးၼၼ်ႉ ၺွပ်းလႆႈယႃႈၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်း ယႃႈမႃႉ 80 မဵတ်ႉလႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼိုၵ်ႈတဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈႁိုဝ် ဝၢႆးသေ ၼၢင်းဢွင်ႇဢေး ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး ဢဝ်ယႃႈမႃးၽေႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈၵႂႃႇမူတ်း ၼႂ်း10ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိၼ်မၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

 

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼၢင်းဢွင်ႇဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ မႃးၶိုၼ်ႈပႂ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၽႄႈတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတီႉၺွပ်းမတ်ႉဝႆႉ ၼၢင်းဢွင်ႇဢေး ၼိုင်ႈၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး ၸင်ႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်းမၼ်းတႃႇ 25 သႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းဢွင်ႇဢေးၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈပႂ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸၢႆးဢၢႆႈလႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်း မီးလုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၸၢႆးဢၢႆႈလႅင်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၺွပ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းသိုဝ်ႉယႃႈ ၶမ်းလႅင်ထုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလူင် ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၺွပ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတူဝ် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉယႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၵိၼ်ယႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၵူၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၶိုၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၺွပ်းၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈၺွပ်းၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇတွၼ်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁူႉၶၢဝ်ႇပႅတ်ႈသေ ပၢႆႈပႅတ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉတေႉ ၸႂ်ႉၼၢင်းယိင်းၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသေ ၵူၺ်းၸၢႆး ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်” ဝႃႈၼႆ။

 

http://www.taifreedom.com/shan/index.php/joomla/rave-blog/1462-2015-07-02-14-38-15