ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ (မိူင်းၶၢင်) ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁႄႉၵင်ႈ ၶဵၼ်လူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိတ်ႈၵျီးၼႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် တင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၵဵဝ် ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 6-ၶေႃႈ ယွၼ်ႉႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.July.2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉတူႇၵထွင်ႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢၼ်ဢူးၼၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵႃး 6-လမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၵဵဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ၼွင်သီႇပေႃး ဝဵင်းမႂ်ႇသေ ၶႃႉၶၢႆႇမၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၸႂ်ႉၶွၼ်ႉ၊ ၽႃႉ လႄႈ ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃႉထုပ်ႉ/ၽၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11-ၵေႃႉ တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇႄၽ ၽႃႇသႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းတႄႉတႄႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းၶၢင် ၶဝ်ႈၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉၸိုင် ဢမ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈသင်၊ ၵူၺ်းသင်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၵိူဝ်းယမ်ပုတ်ႉထသမ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉ တိၺွပ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ယဵတ်ႈသႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်၊ ႁဵတ်းၼင်ႇၽူႈႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ယိပ်းၽႃႉမိတ်ႉသေ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈ လူင်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတၢင်း ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပွင်သၢင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 02.August.2015 ၵူၼ်းမိူင်းပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇ တင်းဝဵင်း ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၵဵဝ် မီးၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႈ 500-ၵေႃႉ။

 

သင်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွင်သၢင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ တေႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း တိူင်ႇထိုင် လုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ ၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 တႂ်ႈၼႆႈယူႇ

  1. တေႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမီး တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး လႄႈ ဝဵင်းတႆး။
  2. ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပွင်သၢင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
  3. သင်မီးလွင်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ မႃးၸိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တေႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ။
  4. လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင် ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။
  5. ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင် ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇ ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း။
  6. တင်ႈတႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ သင်မီးၸုမ်း ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း ထႅင်ႈၶၢဝ်းၼႃႈၸိုင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼိူဝ်ႁူဝ်မႃႇ ၸုမ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး၊ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇ ၼိတ်ႉၶျိၼ်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA)၊ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းပၢတ်ႉၵျီႇသၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

http://www.taifreedom.com/shan/index.php/joomla/rave-blog/1538-2015-08-03-08-13-42