မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ်

မုၵ်ႉၸုမ်း  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ  ၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈမႃး တီႈ ၽူႈၵႃႉၶၢႆ 70 ၵေႃႉပၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သွင်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပၢႆ ။ လွင်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်း လႄႈသိုပ်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ။

 


မိူဝ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 04/09/2015 မုၵ်ႉၸုမ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၊ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တီႈဝတ်ႉ (ၵျွင်း) လူင် ၸေႈၶၢၼ် ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 1,000 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၼမ်းမႃး ၸုတ်ႇၽဝ် ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈၽူႈၵႃႉၶၢႆ 70 ၵေႃႉပၢႆ ၊ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပၢႆ ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈတီႉၺွပ်း ပၼ်ၾၢင်ႉ ၽူႈၵႃႉၵူၼ်း ၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸွမ်း ။


တီႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸုမ်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 3 မိူင်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးဢွၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸၼ်ႉဢိူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း တႃႇသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးဢွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်း ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ။ ၾၢႆႇတပ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းတေ သိုပ်ႇၵႂၢတ်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ လုင်း ၸၢင်းၵႃႇလိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဝူၼ်ႉတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ - ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသိူဝ်ငူဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ဢဝ်ႁႅင်းၸႂ် ႁဵတ်းလၵ်းႁူဝ်ႉသေ တိုၼ်းတေ သိုပ်ႇယၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈ ႁၢင်ႇယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉယူႇ - ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉမႃး လၢႆပွၵ်ႈ လၢႆၵမ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽွင်းယၢမ်း လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 3 မိူင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ တီႉၺွပ်း ပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈလီႈ တူင်ႇလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်း ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။

 

http://www.shan.panglong.org/news/drug/4804-2015-09-09-13-33-55.html